VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP​

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI
a) Bối cảnh: Nền kinh tế nước ta sau chiến tranh rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài. Làm phát có thời kì luôn ở mức ba con số
 b) Diễn biến:
- Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979, đầu tiên là từ linh vực nông nghiệp.
- Đường lối đổi mới là đưa nền kinh tế -xã hội nước ta phát triển theo ba xu thế:
+Dân chủ đời sống kinh tế-xã hội
+Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.
c) Thành tựu:
- Nước ta đã thoat khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con sống.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa.
- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cùng chuyển biến rõ nét.
- Đạt được những thành tựu to lớn trong xóa đói giảm nghèo.
2. NƯỚC TA TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
a) Bối cảnh:
- Toàn cầu hóa cho phép nước ta tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài,đồng thời đặt nền kinh tế nước ta vào thế bị canh tranh quyết liệt.
- Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ đầu năm 1995
- Nước ta đã trở thành thành viên ASEAN từ tháng 7/1995.
- Nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01/2017
b) Thành tựu
- Nước ta thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài,đồng thời đặt nền kinh tế nước ta vào thế bị cạnh tranh quyết liệt.
- Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-khoa học kĩ thuật,khai thác tài nguyên,bảo vệ môi trường,anh ninh khu vực...
- Đẩy mạnh ngoại thương, Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu khá lớn về một số mặt hàng.
3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
- Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo.
- Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa gắn cới phát triển nền kinh tế tri thức.
- Đẩy mạnh hộ nhâp kinh tế quốc tế.
- Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên,môi trường và phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh giáo dục,y tế,phát triển nền văn hóa mới,chống lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường.