TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT – PHÂN LOẠI OXIT

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT – PHÂN LOẠI OXIT

I. TÍNH CHẤT HÓC HỌC CỦA OXIT
1. Oxít bazơ có những tính chất hóa học:
a. Tác dụng với nước:

BaO(r) + {H_2}O(l) \to Ba{(OH)_2}({\rm{dd}})


Vậy một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).
b. Tác dụng với axit:

CuO(r) + 2HCl({\rm{dd}}) \to CuC{l_2}({\rm{dd}}) + {H_2}0


Vậy: Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước
c. Tác dụng với oxit axit:

Bao(r) + C{O_2}(k) \to BaC{O_3}(r{\rm{)}}


Vậy: Một số axit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối
2. Oxit axit có những tính chất hóc học:
a. Tác dụng với nước

{P_{_2}}{O_5}(r) + 3{H_2}O(l) \to 2{H_3}P{O_4}({\rm{dd)}}


Vậy: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.
b. Tác dụng với bazơ

C{O_2}(k) + Ca{(OH)_2}({\rm{dd}}) \to CaC{O_3}(r{\rm{) + }}{{\rm{H}}_2}O(l)


Vậy : Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước
c. Tác dụng với oxit axit
Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối
II. PHÂN LOẠI OXIT
Căn cứ vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân loại như sau:
1.Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
2.Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
3.Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ như :

A{l_2}{O_3}

, ZnO
4.Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không tác dụng với axit, bazo, nước. Ví dụ: CO, NO

III. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA

1.Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3 oxit nào có thể tác dụng với

a. nước

b. axit clohydric

c. natri hidroxit

Viết các phương trình hóa học?

Bài giải

a. Tác dụng với nước:

CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}


S{O_3} + {H_2}{O} \to {H_2}S{O_4}

b. Tác dụng với axit clohydric HCl:

CaO + 2HCl \to CaC{l_2} + {H_2}O


F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O

c. Tác dụng với natri hydroxit NaOH:

S{O_3} + NaOH \to NaHS{O_4}

Hoặc:

S{O_3} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_4} + {H_2}O

2. Có những tính chất sau: H2O,KOH,K2O,CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau.

Bài giải

Các cặp chất tác dụng được với nhau:

C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}


{K_2}O + {H_2}O \to 2KOH


C{O_2} + KOH \to KHC{O_3}


{K_2}O + C{O_2} \to {K_2}C{O_3}