Đề tham khảo và đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia 2017. Điều đặc biệt nhất ở các đề thi được công bố lần này là đề tham khảo có định dạng như đề thi chính thức.

Đề tham khảo môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2017

[slideshare id=75970493&doc=de-tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-giao-duc-cong-dan-170515015003&type=d]

Đáp án

[slideshare id=75974424&doc=pnthamkhokthithptqucgia2017mngiodccngdn-170515061300&type=d]

Tham khảo thêm đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Địa lí