Đại cương về dao động điều hòa – Con lắc lò xo

Chuyên đề 1. Đại cương về dao động điều hòa – Con lắc lò xo

Câu hỏi trắc nghiệm: Đại cương về dao động điều hòa-Con lắc lò xo

Câu 1 Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo t và

  A. cùng biên độ           B. cùng pha ban đầu      C. cùng chu kỳ        D. cùng pha dao động

Câu 2 Chu kì dao động là:

  A. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s

  B. Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.

  C. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.

  D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.

Câu 3 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O

tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

  A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.

  B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.

  C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.

  D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.

Câu 4 Trong dao động điều hoà

  A. Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB

  B. Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc

  C. Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB

  D. Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên

Câu 5 Phát biểu nào sau đâysai:

  A. Trong dao động điều hoà, biên độ và tần số góc phụ thuộc vào cách kích thích dao động.

  B. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của trục và gốc thời gian.

  C. Gia tốc trong dao động điều hoà biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin hoặc cosin.

  D. Chu kỳ của dao động điều hoà không phụ thuộc vào biên độ dao động.

Câu 6 Trong dao động điều hoà gia tốc biến đổi

  A. cùng pha với vận tốc.                                 B. sớm pha 900 so với vận tốc.

 C. ngược pha với vận tốc.                               D. trễ pha 900 so với vận tốc.

Câu 7 Hãy chỉ ra thông tin không đúng về chuyển động điều hòa của chất điểm

  A. Biên độ dao động là đại lượng không đổi   B. Động năng là đại lượng biến đổi

  C. Khi li độ giảm thì vận tốctăng                     D. Giá trị của lực hồi phục tỉ lệ thuận với li độ

Câu 8 Gia tốc trong dao động điều hòa cực đại khi:

  A. vận tốc dao động cực đại                             B. vận tốc dao động bằng không

  C. dao động qua vị trí cân bằng                       D. tần số dao động đạt giá trị lớn nhất.

Câu 9 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

  A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

  B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

 C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

  D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 10 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

  B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.

 C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.

  D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Câu 11 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian.

  B. Vận tốc cùng chiều với lực hồi phục khi vật chuyển động về vị trí cân bằng .

  C. Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần.

  D. Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.

Câu 12 Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

  A. nhanh dần đều.       B. chậm dần đều.         C. nhanh dần.          D. chậm dần.

Câu 13 Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí có gia tốc cực tiểu đến vị trí có gia tốc cực đại thì vận tốc của vật

  A. giảm rồi tăng          B. tăng rồi giảm           C. giảm                    D. tăng

Câu 14 Một vật dao động trên đoạn đoạn thẳng, Trong một chu kỳ nó lần lượt rời xa và sau đó tiến lại gần điểm M nằm trên phương dao động. Tại thời điểm tvật xuất hiện gần điểm M nhất và tại thời điểm t2 xa điểm M nhất. Vận tốc của vật có đặc điểm:

  A. lớn nhất tại thời điểm t1                              B. lớn nhất tại thời điểm t2

  B. lớn nhất tại cả thời điểm t1và t2                  D. bằng không tại cả thời điểm t1 và t2

Câu 15 Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như hình v . Tìm phát biểu đúng. Tại thời điểm

 

   A. t2, gia tốc của vật có giá trị âm.

  B. t4, li độ của vật có giá trị dương.

  C. t3, li độ của vật có giá trị âm.

  D. t1, gia tốc của vật có giá trị dương.

Câu 16 Chọn câu sai

  A. Đồ thị mối quan hệ giữa tốc độ và ly độ là đường elip

  B. Đồ thị mối quan hệ giữa tốc độ và gia tốc là đường elip

  C. Đồ thị mối quan hệ giữa gia tốc và ly độ là đường thẳng

  D. Đồ thị mối quan hệ giữa gia tốc và ly độ là đường elip