Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình vuông , ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.

CTTQ:                S  =   a  x  a

  • Muốn tìm 1 cạnh hình vuông, ta tìm xem một số nào đó nhân với chính

nó bằng diện tích, thì đó là cạnh.

  • VD: Cho diện tích hình vuông là 25 m2. Tìm cạnh của hình vuông đó.

    Giải

Ta có  25 = 5  x  5;  vậy cạnh hình vuông là 5m

Bài tập về  Công thức tính diện tích hình vuông

Ví dụ : Cho hình vuông ABCD có chiều dài cạnh là 5Cm. Hãy tính diện tích của hình vuông.

Bài giải

Ta có công thức tính diện tích hình vuông S= a x a.

- Ta có:

Diện tích hình vuông ABCD là: S(ABCD)=5² = 25 cm²