Công thức tính chu vi của hình vuông

1.Tính chất của hình vuông

Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh dài bằng nhau.

Cạnh kí hiệu là a

Công thức tính chu vi của hình Vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy  số đo một cạnh nhân với 4.

CTTQ:                   P  =  a  x  4

Trong đó:

+ a : độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

+ P: Chu vi hình vuông

Muốn tìm một cạnh hình vuông, ta lấy chu vi chia cho 4.                a  =  P  :  4

- Ví dụ: Có một hình vuông ABCD có chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 5cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông ABCD?

Bài giải:

Áp dụng theo công thức tính chu vi hình vuông ở trên, ta có các cạnh a=b=c=d =5 cm. Như vậy khi đưa vào công thức tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 5 x 4 = 20 cm