Cách giải bài toán trung bình cộng của dãy số cách đều