Bài tập di truyền 

 

Bài tập di truyền

Câu 1: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.

21 bài tập về di truyền

Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Xét các phát biểu sau:

(1) Tế bào 1 đang ở kì sau của nguyên phân với bộ NST 2n = 4.
(2) Tế bào 2 đang ở kì sau của giảm phân 2 với bộ NST 2n = 8.
(3) Tế bào 1 có thể có kiểu gen đồng hợp hoặc dị hợp.
(4) Tế bào 2 có kiểu gen AaBb.
(5) Tế bào 1 và tế bào 2 đều ở kì sau của quá trình nguyên phân với bộ NST 2n = 4.

Số phát biểu không đúng là:

A. 2         B. 3       C. 4           D. 1

Câu 2: Ở một loài động vật, biết màu sắc lông không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Cho cá thể thuần chủng có kiểu hình lông xám lai với cá thể thuần chủng có kiểu hình lông nâu thu được F1 100% kiểu hình lông xám. Giao phối các cá thể F1 với nhau thu được F2 gồm 312 con lông xám và 72 con lông nâu.

Xét các phát biểu sau:

(1) Tính trạng màu lông do hai cặp gen không alen tương tác theo kiểu át chế.
(2) Cho cá thể F1 giao phối với cá thể lông nâu thuần chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3 con lông xám: 1 con lông nâu.
(3) Cho các cá thể lông nâu ở F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 8 con lông xám: 1 con lông nâu.
(4) Cho cá thể F1 giao phối với cá thể lông xám đồng hợp lặn. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 1 con lông xám: 3 con lông nâu.

Số phát biểu không đúng là:

A. 1           B. 2         C. 3            D. 4

Câu 3: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen a quy định quả ngắn; alen B quy định quả có lông trội hoàn toàn so với alen b quy định quả không có lông; alen D quy định hạt tím trội hoàn toàn so với alen d quy định hạt trắng. Trong quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Cho một cây dị hợp tử ba cặp gen giao phấn với cây quả ngắn, có lông, hạt trắng. Nếu F1 xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1:2:1:1:2:1 thì có bao nhiêu phép lai của P cho kết quả trên?

A. 8 phép lai         B. 4 phép lai         C. 2 phép lai         D. 1 phép lai

Câu 4: Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, alen đột biến a làm cây bị chết từ giai đoạn còn hai lá mầm; alen trội A quy định kiểu hình bình thường. Ở một locut gen khác có alen B quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa màu trắng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST thường phân ly độc lập với nhau. Ở một thế hệ (quần thể F1), người ta nhận thấy có 4% số cây bị chết từ giai đoạn hai lá mầm, 48,96% số cây sống và cho hoa màu đỏ, 47,04% số cây sống và cho hoa màu trắng. Biết quần thể ở trạng thái cân bằng đối với gen quy định màu hoa, không có đột biến mới phát sinh. Theo lý thuyết, tỷ lệ cây thuần chủng về cả hai cặp gen trên ở quần thể trước đó (quần thể P) là:

A. 37,12%          B. 5,76%         C. 5,4%          D. 34,8%

Câu 5: Ở một loài thực vật, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, alen R quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen r quy định quả trắng. Hai cặp gen đó nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. Ở thế hệ F1 cân bằng di truyền, quần thể có 14,25% cây quả tròn, đỏ; 4,75% cây quả tròn, trắng; 60,75% cây quả dài, đỏ; 20,25% cây quả dài, trắng. Cho các cây quả tròn, đỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ cây quả dài, trắng thu được ở thế hệ sau là bao nhiêu?

A. 0,56%.        B. 3,95%.        C. 2,49%.        D. 0,05%.

Câu 6: Ở một loài thực vật, cho lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng cây cao, hoa vàng và cây thấp, hoa đỏ thu được F1 gồm 100% cây cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm: 40,5% cây cao, hoa đỏ; 34,5% cây thấp, hoa đỏ; 15,75% cây cao, hoa vàng; 9,25% cây thấp, hoa vàng. Trong phép lai trên, tỉ lệ cây thấp, hoa đỏ thuần chủng ở F2 là bao nhiêu? Cho biết các gen thuộc nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân giống nhau trong quá trình tạo giao tử đực và giao tử cái.

A. 5,5%           B. 21,5%.         C. 4,25%.         D. 8,5%

Câu 7: Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh trên. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai bị bệnh bạch tạng. Người chồng bố mẹ đều bình thường, ông bà nội đều bình thường nhưng có chú bị bệnh bạch tạng. Biết rằng mẹ của người chồng đến từ một quần thể có tỉ lệ người bình thường mang gen gây bệnh bạch tạng là 1/10. Nếu cặp vợ chồng này sinh ra một đứa con bình thường, xác suất để đứa con này không mang alen gây bệnh là:

A. 61,16%.        B. 72,60%.       C. 38,84%.            D. 27,40%.

Câu 8: Cho giao phối giữa gà trống chân cao, lông xám với gà mái có cùng kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như sau:

- Ở gà trống: 75% con chân cao, lông xám: 25% con chân cao, lông vàng.

- Ở gà mái: 30% con chân cao, lông xám: 7,5% con chân thấp, lông xám: 42,5% con chân thấp, lông vàng: 20% con chân cao, lông vàng.

Biết rằng không xảy ra đột biến và tính trạng chiều cao chân do một cặp gen qui định. Theo lý thuyết, ở F1, tỉ lệ gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen thuần chủng là bao nhiêu?

A. 2,5%.           B. 5%.          C. 10%.             D. 20%.

Câu 9: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 cặp gen qui định. Cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng F1 thu được 100% cây hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ ở đời F1 lai với cây hoa trắng P thu được Fa. Cho các cây Fa tạp giao với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa trắng: 43,75% cây hoa đỏ. Tính xác suất để chọn được 4 cây hoa đỏ ở F2 mà khi cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 6,25%.

A. 6/2401.         B. 32/81.          C. 24/2401.            D. 8/81.

Câu 10: Khi khảo sát sự di truyền của hai cặp tính trạng hình dạng và vị quả ở một loài, người ta P tự thụ phấn thu được F1 có sự phân li kiểu hình theo số liệu: 4591 cây quả dẹt, vị ngọt: 2158 cây quả dẹt, vị chua: 3691 cây quả tròn, vị ngọt: 812 cây quả tròn, vị chua: 719 cây quả dài, vị ngọt: 30 cây quả dài, vị chua. Biết tính trạng vị quả do 1 cặp gen qui định. Nếu cho cây P lai phân tích thì tỉ lệ cây cho quả tròn, vị ngọt là bao nhiêu?

A. 10%.         B. 25%.        C. 15%.          D. 5%.

Câu 11: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật sản xuất: 195 x 105 (Kcal).
Sinhvật tiêu thụ bậc 1: 2 x 106 (Kcal).
Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 22 x 104 (Kcal).
Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 198 x 102 (Kcal).
Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1590 (Kcal).
Sinh vật tiêu thụ bậc 5: 143 (Kcal).

Trong chuổi thức ăn trên, tỉ lệ năng lượng bị thất thoát cao nhất thuộc về giữa hai bậc dinh dưỡng nào sau
đây?

A. Giữa hai bậc dinh dưỡng 4 và 3.
B. Giữa hai bậc dinh dưỡng 2 và 1.
C. Giữa hai bậc dinh dưỡng 3 và 2.
D. Giữa hai bậc dinh dưỡng 5 và 4.

Câu 12: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen, B quy định cánh dài, alen lặn b quy định cánh ngắn. Alen D quy định mắt đỏ, alen d quy định mắt trắng. Các gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó cặp gen Aa và Bb cùng thuốc một nhóm gen liên kết. Tiến hành lai những ruồi cái F1 có kiểu hình thân xám; cánh dài; mắt đỏ với các cá thể sau:

- Cá thể 1 có kiểu gen AB/ab Dd thu được ở thế hệ lai có 5% ruồi thân đen; cánh ngắn; mắt trắng.

-Cá thể 2 có kiểu gen Ab/aB Dd theo lý thuyết ở thế hệ lai thu được tỷ lệ ruồi thân xám; cánh ngắn; mắt đỏ là bao nhiêu? (Biết không có đột biến xảy ra và mọt diễn biến trong giảm phân của các ruồi cái F1 đều giống nhau)

A. 5%         B. 18,75%         C. 1,25%            D. 12,5%

Câu 13: Ở một loài thú xét 4 gen: gen I và gen II cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường số 1 và biết quần thể tạo ra tối đa 6 loại giao tử về các gen này. Gen III nằm trên X và không có alen tương ứng nằm trên Y và gen IV nằm trên đoạn tương đồng của X và Y. Biết quần thể này tạo tối đa 9 loại tinh trùng về các gen trên NST giới tính. Biết không có đột biến xảy ra. Số loại kiểu gen tối đa có thể có của quần thể và các loại gen trên là:

A. 567.        B. 237.        C. 819.          D. 189.

Câu 14: Ở 1 loài động vật, tình trạng màu mất do 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen qui định.Người ta tiến hành 2 phép lai như sau:

Phép lai 1: mắt đỏ x mắt vàng thu được 1 mắt đỏ, 1 mắt vàng, 1 mắt hồng, 1 mắt trắng.

Phép lai 2: Mắt hồng x mắt trắng thu được 1 mắt đỏ: 1 mắt vàng.

Nếu cho các cá thể mắt đỏ giao phối với các cá thể mắt hồng thì kiểu hình mắt đỏ ở đời con là:

A. 100%.         B. 25%.        C. 50%        D. 75%.

Câu 15: Trong một quần thể bướm sâu đo bạch dương (P) có cấu trúc di truyền là: 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa = 1 (A qui định cánh đen và a qui định cánh trắng). Nếu những con bướm cùng màu chỉ thích giao phối với nhau và quần thể không chịu sự tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì theo lý thuyết, ở thế hệ F2, tỉ lệ bướm cánh trắng thu được là bao nhiêu?

A. 52%.           B. 48%.         C. 25%.         D. 28%.

Câu 16: Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

21 bài tập về di truyền

A. 2.          B. 3.      C. 4         D. 5.

Câu 17: Ở ngô, bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Xét các phát biểu sau

(1) Số lượng NST thể đột biến tam nhiễm là 30
(2) Số lượng NST thể đột biến tứ bộ là 40
(3) Số loại thể đột biến một nhiễm kép là 10
(4) Số loại thể đột biến tứ nhiễm là 10
(5) Số loại thể đột biến tứ nhiễm và một nhiễm kép trong một tế bào là 360
(6) Số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là 22.
(7) Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép tiến hành giảm phân. Nếu các cặp NST đều phân li bình thường thì ở kì sau II số nhiễm sắc thể trong một tế bào là 20 hoặc 22 hoặc 24.

Số phát biểu không đúng là:

A. 2       B. 3      C. 4          D. 5